Jak skategoryzować mój kredyt PPP w Quickbooks??

Jak skategoryzować mój kredyt PPP w Quickbooks??


Jak zaksięgować pożyczkę PPP??

Przejdź do Księgowości, a następnie Transakcji; kliknij Dodaj wydatek. W nowej transakcji kosztowej wpisz datę i wprowadź opis (na przykład “naliczone odsetki od pożyczki PPP”). W zakładce Konto wybierz konto pożyczki PPP. Wprowadź kwotę naliczonych odsetek z wyciągu do pola Kwota całkowita.

Jak zaksięgować wydatek na pożyczkę PPP w Quickbooks?

Dwa razy nie musisz płacić podatku od tych pieniędzy. I po trzecie, możesz odliczyć te wydatki, które wykorzystałeś z pieniędzy PPP, aby uzyskać przebaczenie.

Jak zarejestrować umorzoną pożyczkę PPP w Quickbooks??

Utwórz wpis w dzienniku, aby obciążyć konto pożyczki PPP kwotą umorzoną i uznać nowe konto lub subkonto umorzenia pożyczki PPP kwotą wydatków w łącznej wysokości umorzonej kwoty. Jeśli potrzebujesz pomocy w tym procesie, odwiedź jednego z naszych Ekspertów QuickBooks pod numerem (888) 388-1040.

Jaki jest zapis księgowy dla pożyczki PPP??

Wpis w dzienniku to Obciążenie gotówką w wysokości 100 000 dolarów i uznanie zobowiązania kredytowego w wysokości 100 000 dolarów. Firma użyła tych pieniędzy do opłacenia listy płac i innych wydatków kwalifikowanych. Następnie zwracają się o umorzenie kredytu PPP. Zapis w dzienniku obciąża zobowiązanie z tytułu pożyczki w wysokości 100 000 USD i uznaje inne dochody w wysokości 100 000 USD.

Jak traktuje się w bilansie umorzenie kredytu PPP?

Niezależnie od tego, czy jednostka spodziewa się spłacić pożyczkę PPP, czy też uważa, że stanowi ona w istocie dotację, która ma zostać umorzona, powinna ujmuje pożyczkę jako zobowiązanie finansowe, pojedynczą pozycję w krótko- i/lub długoterminowej części bilansu.

Jak sklasyfikować umorzone pożyczki PPP?

Każda kwota umorzona jest zapisywana jako zysk z wygaśnięcia/przebaczenia długu po prawnym zwolnieniu z bycia głównym dłużnikiem. Zysk z umorzenia jest prezentowany we własnej linii w rachunku zysków i strat jako inne przychody lub przychody operacyjne (ponieważ lokalizacja nie jest określona przez US GAAP).

Jak skategoryzować umorzenie kredytu PPP??

I to będzie pożyczka ppp wszystko w porządku chcemy wyzerować to saldo. Aby wyzerować zobowiązanie, należy je obciążyć.