Jak obliczyć portfel kredytowy?

Jak obliczyć portfel kredytowy?


Czym jest ryzyko związane z portfelem pożyczek?

W tym artykule ryzyko kredytowe portfela odnosi się do ryzyko kredytowe wynikające z kredytów i innych ekspozycji kredytowych zawartych w pozycjach kredytowych sprawozdań finansowych banków, zamiast ekspozycji z produktów strukturyzowanych lub innych ekspozycji z pozagiełdowych instrumentów pochodnych.

Jak mogę poprawić swój portfel kredytowy?

Oto pięć strategii zwiększania portfela pożyczek osobistych, nawet gdy gospodarka odzyskuje siły po pandemii.
  1. Rozwijaj specjalności kredytowe, które zaspokajają niszowe branże. …
  2. Zbadaj dokładniej swoje relacje z konsumentami. …
  3. Poszerzenie sieci dla wzrostu portfela kredytowego. …
  4. Wzmocnij swoje wysiłki związane z utrzymaniem biznesu.

Co to jest portfel kredytowy brutto?

Portfel kredytowy brutto: Cały zaległy kapitał dla wszystkich zaległych pożyczek klienta, w tym bieżących, zaległych i zrestrukturyzowanych pożyczek, ale nie pożyczek, które zostały odpisane. Nie obejmuje należności z tytułu odsetek. Nie obejmuje to pożyczek pracowniczych.

Czy portfel kredytowy zawiera odsetki?

Portfel kredytowy brutto

kredyty, w tym kredyty bieżące, zaległe i zrestrukturyzowane, ale nie kredyty, które zostały spisane na straty. Nie obejmuje należności z tytułu odsetek.

Co to jest jakościowy portfel kredytowy?

Portfel kredytowy jest dobrej jakości, gdy posiada minimalne pożyczki/aktywa zagrożone, niski Portfel Ryzyka i niskie Prawdopodobieństwo Niewypłacalności (Onuko, Muganda, & Musiega, 2015).

Czym jest portfel w bankowości?

Portfel jest zbiór inwestycji finansowych, takich jak akcje, obligacje, towary, środki pieniężne i ich ekwiwalenty, w tym fundusze zamknięte i fundusze giełdowe (ETF). Ludzie ogólnie uważają, że akcje, obligacje i gotówka stanowią podstawę portfela inwestycyjnego.

Jakie są 3 rodzaje ryzyka?

Rodzaje ryzyka

Powszechnie, ryzyko można podzielić na trzy rodzaje: Ryzyko biznesowe, ryzyko pozabiznesowe i ryzyko finansowe.