Co to jest pożyczka Swingline?

Co to jest pożyczka Swingline?


Co to jest sublimit w linii kredytowej?

Więcej definicji podlimitu kredytowego

Sublimit kredytowy oznacza Całkowite zobowiązanie, pomniejszone o kwotę należności z tytułu akredytywy.

Co to jest syndykowany kredyt bankowy?

Kredyt konsorcjalny to Pożyczka udzielona przez grupę instytucji finansowych (syndykat kredytowy) jednemu kredytobiorcy. Syndykaty często obejmują zarówno banki, jak i niebankowe instytucje finansowe, takie jak struktury zabezpieczonych zobowiązań kredytowych (CLO), firmy ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne lub fundusze wzajemne.

Co to jest bankowy kredyt rewolwerowy?

Co to jest rewolwer?? Rewolwer odnosi się do kredytobiorca – osoba fizyczna lub firma – który utrzymuje saldo z miesiąca na miesiąc, poprzez odnawialną linię kredytową. Pożyczkobiorcy zobowiązani są jedynie do dokonywania minimalnych miesięcznych płatności, które przeznaczane są na spłatę odsetek i zmniejszenie zadłużenia głównego.

Jaki jest cel Swingline??

Kredyt swingline często daje kredytobiorcy dostęp do kredytów o niższych kwotach minimalnych, niż byłoby to wymagane w przypadku kredytu konsorcjalnego od wszystkich kredytodawców biorących udział w kredycie.

Co to jest pożyczka frontowa?

A frontting loanPożyczka udzielana między spółką dominującą a jej spółką zależną przez pośrednika finansowego, np. bank. to pożyczka udzielana pomiędzy firmą macierzystą a jej spółką zależną poprzez pośrednika finansowego, np. bank.

Co to znaczy sublimit?

Definicja prawna sublimitu

: limit odpowiedzialności w polisie ubezpieczeniowej dla konkretnego ryzyka (jak utrata biżuterii w wyniku kradzieży), który jest niższy niż łączny limit odpowiedzialności w polisie.

Co to jest ryzyko frontingu w bankowości?

Polityka frontingu to Technika zarządzania ryzykiem, w której ubezpieczyciel wystawia polisę na określone ryzyko, ale następnie ceduje to ryzyko na reasekuratora. Polisy frontingowe, które są rodzajem alternatywnego transferu ryzyka (ART), są najczęściej stosowane przez duże organizacje.